Zdieľať  

Ako bezpečne uhradiť kúpnu cenu

Kupujete nehnuteľnosť a bojíte sa poslať vaše celoživotné úspory na účet predávajúcemu? Máme pre vás riešenie.

Ak kupujúci nedôveruje predávajúcemu alebo ak kupuje nehnuteľnosť väčšej hodnoty, mal by uhradiť kúpnu cenu formou notárskej úschovy.

Do kúpy nehnuteľností kupujúci často investuje celé svoje životné úspory, je preto pochopiteľné, že kupujúci hľadá čo najbezpečnejšie spôsoby, ako uhradiť kúpnu cenu. Zmluvné strany sa v praxi najčastejšie dohodnú tak, že kupujúci zaplatí kúpnu cenu prevodom na bankový účet predávajúceho. Tento spôsob zaručuje predávajúcemu, že sa rýchlo dostane k peniazom, avšak právna istota kupujúceho je ohrozená v prípade, ak sa kúpa nehnuteľnosti napokon neuskutoční. 

Stáva sa, že kataster nehnuteľností preruší katastrálne konanie a vyzve účastníkov zmluvy na opravu vád a predávajúci kupujúcemu následne neposkytne súčinnosť pri uzatváraní dodatku k zmluve. Kupujúci sa teda nestane vlastníkom nehnuteľnosti a zároveň príde o svoje peniaze, ktoré si bude musieť od predávajúceho vysúdiť, ak mu ich dobrovoľne nevráti. Uvedenej situácii sa dokáže kupujúci jednoducho vyhnúť tak, že ako spôsob úhrady kúpnej ceny sa v zmluve dohodne notárska úschova. 


Zriadenie notárskej úschovy

O zriadenie notárskej úschovy možno požiadať ktoréhokoľvek notára. Pre zmluvné strany je ideálne, ak notár sídli v blízkosti ich bydliska resp. v meste, ktoré je pre obe zúčastnené strany ľahko dostupné.

Zriadenie notárskej úschovy je možné spojiť s podpisom kúpnej zmluvy, nakoľko na kúpnej zmluve je vždy potrebné úradne osvedčiť podpis predávajúceho. Základným princípom notárskej úschovy je zloženie kúpnej ceny na bankový účet notára, ktorý peňažné prostriedky na účte zadrží až do právoplatnosti rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva k prevádzanej nehnuteľnosti. V ďalšom kroku notár poukáže tieto prostriedky v prospech predávajúceho. Peniaze sú teda po celý čas u notára, ako tretej osoby, ktorá je nezávislá od oboch strán.

Notár garantuje predávajúcemu, že kupujúci uhradil kúpnu cenu a kupujúcemu, že predávajúci dostane svoje peniaze až po tom, ako na kupujúceho prejde vlastnícke právo. Ak by sa kupujúci nestal vlastníkom, notár vráti peniaze kupujúcemu. 


Poplatky za notársku úschovu

Treba spomenúť, že notárska úschova je spoplatnená nasledovne: 

  • pri základe nepresahujúcom 3 319,39 EUR: 23,24 EUR

  • pri základe nad 3 319, 39 eura do 16 596, 96 eura vrátane: 49,79 EUR

  • pri základe nad 16 596, 96 eura do 33 193, 92 eura vrátane: 99,58 EUR

  • pri základe nad 33 193, 92 eura do 331 939, 19 eura vrátane: 165,97 EUR

  • pri základe presahujúcom sumu 331 939, 19 eura: 331,94 EUR 


Výška poplatkov je zanedbateľná pri predstave, aké náklady môžu kupujúcemu vzniknúť, ak by zápis vlastníckeho práva neprebehol správne a predávajúci by nespolupracoval pri oprave vád. Notárska úschova je jeden z najbezpečnejších spôsobov zaplatenia kúpnej ceny, preto ju odporúčame zrealizovať vždy, keď dobre nepoznáte osobu predávajúceho alebo ak kupujete drahšiu nehnuteľnosť.


Potrebujete pomôcť?

Radi Vám zodpovieme Vaše otázky na info@topravebyvanie.sk alebo si dohodnite bezplatnú konzultáciu na tel.č. +421 911 370 501. 

Top