Zdieľať  

Obmedzenia pri delení pozemkov

Zistite aké obmedzenia vás čakajú pri delení poľnohospodárskej alebo lesnej pôdy.

Pozemok vo vašom vlastníctve, ktorý sa nachádza v intraviláne obce, je možné deliť bez obmedzenia. Zákaz drobenia pozemkov sa vzťahuje len na lesnú a poľnohospodársku pôdu nachádzajúcu sa mimo zastavaného územia obce. Rozdelením poľnohospodárskeho pozemku môže vzniknúť pozemok menší ako 2 000 metrov štvorcových, pri lesných pozemkoch je spodná hranica na 5 000 metroch štvorcových.

V praxi robí uvedené obmedzenie problémy predovšetkým pri dedení lesných a poľnohospodárskych pozemkov vtedy, keď sa dediči nedokážu dohodnúť, ktorý z nich pozemky nadobudne. Ak neuzatvoria dohodu, súd potvrdí dedičstvo tým dedičom, u ktorých sú najlepšie predpoklady na obhospodarovanie pôdy. Tí z dedičov, ktorí nadobudli vlastnícke právo k pozemkom, musia následne poskytnúť ostatným dedičom určitú náhradu. I keď je to niekedy ťažké, dedičom odporúčame, aby sa vždy pokúsili dohodnúť na nadobudnutí pozemkov.

Zákaz delenia pozemkov v extraviláne sa uplatňuje aj pri vyporiadavaní podielového spoluvlastníctva. Platí, že podielové spoluvlastníctvo možno zrušiť iba vtedy, ak bude zachovaná minimálna výmera jednotlivých pozemkov.

Na rozdelenie pozemkov je vždy potrebné vyhotoviť geometrický plán. Rozdelenie pozemkov sa stáva právne účinné až vykonaním zápisu v katastri nehnuteľností, preto je nevyhnuté predložiť geometrický plán príslušnému katastrálnemu odboru. Kataster následne zapíše zmeny na listy vlastníctva a v súlade s geometrickým plánom vyznačí na katastrálnej mape nový stav. 

Top